09.7117.0068 (Ms.Ha)

Xem giỏ hàng
Hồng yến

Hồng yến

1,750,000 đ

Huyết yến

Huyết yến

2,400,000 đ

TỔ YẾN GỒ NGUYÊN TỔ TAI TO
TỔ YẾN SÀO TINH LOẠI 2
TỔ YẾN SÀO TINH LOẠI 3
 TỔ YẾN THÔ GÃY
TỔ YẾN THÔ TAI TO

TỔ YẾN THÔ TAI TO

1,200,000 đ

TỔ YẾN TINH LOẠI 1
Tổ Yến Sào Tinh Nguyên Tổ